WITAMY NA STRONIE
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
 

Nabór do projektu ''Piłka Nożna w Szkołach”

________________________________________________________________________________________________________________________

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Bolesławcu zwraca się z prośba o przekazanie informacji na temat naboru nauczycieli wychowania fizycznego do projektu ''Piłka Nożna w Szkołach”

 

W załączniku informacja o projekcie.

Dodatkowe informacje udziela Pan Edward Spraski tel. 502 515 913.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu na adres e-mail pceikk@op.pl

 

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej - koniec funkcjonowania „starego„ Systemu Informacji Oświatowej (SIO1) – szkolenie dla dyrektorów placówek i szkół ponadpodstawowych Powiatu Bolesławieckiego

_______________________________________________________________________________________________________________________

Prowadzący: Małgorzata Jagiełło
Data szkolenia: 26.06.2019r. godz. 10:00 (5 godzin zegarowych)
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna (nr 412) Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1.
Szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek (po jednej osobie) - bezpłatne
Program szkolenia:

Program szkolenia
Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO z dniem 1 marca 2019r.
Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej.
Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji.
Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły - wypełnianie poszczególnych modułów:
Podmiot,
Dane zbiorcze,
Uczeń,
Nauczyciel.
Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego
Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:
współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL,
procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu,
weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.
Strefa dla zalogowanych i narzędzia pomocy.
Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.

„Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli” – szkolenie dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek Powiatu Bolesławieckiego

_______________________________________________________________________________________________________________________

Prowadzący: Stanisław Szelewa
Data szkolenia: 12.06.2019r. godz. 09:30 (4 godziny dydaktyczne)
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Bursy Szkolnej w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7
Szkolenie dla dwóch osób z każdej szkoły - bezpłatne
Adresaci szkolenia : dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Celem szkolenia jest zaproponowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących rozliczania godzin ponadwymiarowych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ram prawnych .

Szczegółowy program szkolenia:
Sposób ustalania uśrednionej liczby godzin zajęć w tygodniu nauczycieli, którzy realizują różną liczbę godzin zajęć w różnych okresach roku szkolnego., także zatrudnionych w niektórych okresach roku szkolnego.
Definicje dotyczące godziny ponadwymiarowej
Sposoby rozliczania godzin ponadwymiarowych w wypadku :
dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z Dniem Edukacji Narodowej, dniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu sprawowania, za zgodą pracodawcy opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych, uroczystości, zawodów,
dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu udziału w szkoleniu, konferencji, naradzie, na które skierował go pracodawca, dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu skierowania go przez pracodawcę do prac związanych z przeprowadzeniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli),
dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonywana w czasie wolnym od pracy,
godzin przypadając do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, zgodnie ze skierowaniem pracodawcy.
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
nieobecności z powodu wezwań administracyjnych,
zwolnień lekarskich.
tygodni, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia.

„Zmiany w prawie pracy nauczycieli w 2018 i 2019r.” – szkolenia dla pracowników administracyjnych i dyrektorów szkół i placówek Powiatu Bolesławieckiego

_______________________________________________________________________________________________________________________

Prowadzący: Wanda Derska-Koziński Biuro Consultingowe Kadry
data szkolenia: 11.06.2019r. godz. 09:00 (8 godzin dydaktycznych)
miejsce szkolenia: sala konferencyjna Bursy Szkolnej w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7
Proszę o delegowanie 2 osób z każdej placówki.

Program szkolenia:
Istotne zmiany w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych
Sposoby nawiązywania stosunku pracy
Kto może zajmować stanowisko nauczyciela?
Kogo i jak zatrudnić na stanowisku nauczyciela?
Jak zatrudnić nauczyciela stażystę?
Jak zatrudnić nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego?
Jak zatrudnić nauczyciela w niepełnym wymiarze czasu pracy?
Jak i w jakich przypadkach zatrudnić na czas określony nauczyciela?
Jak zatrudnić nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji?
Jak zatrudnić osobę bez wymaganych kwalifikacji do nauczania przedmiotu?
Awans zawodowy nauczyciela
Jakie zmiany w przepisach prawa nastąpiły w zakresie awansu zawodowego nauczyciela?
Jaki wpływ mają kwalifikacje nauczyciela na jego awans zawodowy?
Jaki wpływ na sposób zawarcia stosunku pracy z nauczycielem ma jego stopień awansu zawodowego?
Ocena pracy nauczyciela
Jaki jest tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela?
kto podlega ocenie pracy
z czyjej inicjatywy dokonywana jest ocena pracy
organy dokonujące oceny pracy
termin dokonania oceny pracy
skala oceny pracy
procedura dokonywania oceny pracy
Jakie są kryteria oceny pracy nauczyciela?
Jaki jest tryb odwołania nauczyciela od oceny jego pracy?
Czas pracy nauczyciela
Ile wynosi czas pracy nauczyciela?
Ile dni wolnych od pracy przysługuje nauczycielowi?
Jakie obowiązki realizuje nauczyciel w ramach swojego czasu pracy?
W jaki sposób rozlicza się i rejestruje czas pracy nauczyciela?
Co przysługuje nauczycielowi za pracę w dniu wolnym od pracy, a co za pracę w święta?
Urlop wypoczynkowy
W jakim wymiarze i w jakim czasie, nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego?
W jakim wymiarze i na jakich zasadach udzielany jest urlop wypoczynkowy nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole „feryjnej”?
Kiedy nauczyciel nabywa prawo do pierwszego urlopu?
Kiedy nauczyciel nabywa prawo do kolejnego urlopu?
Jakie zadania może zlecić dyrektor nauczycielowi w czasie urlopu?
W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje nauczycielowi urlop uzupełniający?
W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole „feryjnej”?
Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela
Który nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?
Jakie są cele urlopu zdrowotnego?
Kto i na jakiej podstawie orzeka, a kto udziela urlopu zdrowotnego?
Jakie prawa ma nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym?
W jakich okolicznościach może być cofnięty urlop zdrowotny?
Jakie są obowiązki nauczyciela kończącego urlop zdrowotny?
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
W jakim wymiarze i w jakim czasie udzielany jest urlop wychowawczy nauczycielowi?
Na jaki okres udzielany jest urlop wychowawczy nauczycielowi?
Jakie doszły uprawnienia nauczycielowi w okresie przysługującego mu prawa do urlopu wychowawczego?
W jakim terminie nauczyciel może wcześniej zrezygnować z urlopu wychowawczego?
Ile czasu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje nauczycielowi z tytułu wychowywania dziecka do lat 14?

Kwalifikacje
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, SGH w Warszawie. Kwalifikowany edukator (trener) kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego, zarządzania oświatą, administracji oświatowej, organizacji i zarządzania oświatą dla wojewódzkiej kadry oświatowej.

Doświadczenia zawodowe
Nauczyciel, w tym na stanowisku kierowniczym, w dużym zespole szkół ponadpodstawowych. Konsultant WOM. Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO, w tym przez 10 lat funkcja rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Od 1991 r. prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej, nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Wykładowca m.in. na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Autorka licznych artykułów i opinii m.in. z zakresu prawa oświatowego. Ekspert z listy MEN (2000-2011). Od 1999 r. właścicielka firmy konsultingowej świadczącej usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz pracowników oświaty oraz organów administracji samorządowej.

RUNdka z Powiatem bolesławieckim

____________________________________________________________________

Zapraszamy do zapisów na RUNdkę z Powiatem bolesławieckim!

Regulamin i inne materiały: >>>TUTAJ<<<

RUNdka biegowa

Ważna informacja! - Dystans całego biegu wynosi 68 km, ale jest to bieg sztafetowy, gdzie zawodnik wybiera odpowiedni odcinek trasy zgodnie z harmonogramem biegu. 

 

Rajd rowerowy

Powiatowy Dzień Sportu - 31.05.2019 r.

________________________________________________________________________

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Bolesławieckiego - 25.05.2019 r.

____________________________________________________________________________________________________________

Najbliższe majowe terminy etapów powiatowych konkursów

________________________________________________________________________

Informacja o miejscu i dacie następujących konkursów:

matematyczne:

  • XVII Bolesławiecki Konkurs Matematyczny - kl. III szkół podstawowych - 15.05.2019 r. (środa) o godz. 10:00 - aula Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5 (budynek dawnego Gimnazjum Samorządowego nr 2),

  • XVII Bolesławiecki Konkurs Matematyczny - kl. IV-V szkół podstawowych - 15.05.2019 r. (środa) o godz. 10:00 - aula Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5 (budynek dawnego Gimnazjum Samorządowego nr 2),

  • XVII Bolesławiecki Konkurs Matematyczny - kl. VI-VII szkół podstawowych - 16.05.2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 - aula Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5 (budynek dawnego Gimnazjum Samorządowego nr 2),

  • XVII Bolesławiecki Konkurs Matematyczny - kl. VIII i III gimnazjum - 16.05.2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 - aula Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5 (budynek dawnego Gimnazjum Samorządowego nr 2)

 

polonistyczne:

  • XIX Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych - 21.05.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu przy ul. Ceramicznej 5,

  • XVIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Klas III Gimnazjum i VIII Klas Szkoły Podstawowej „W kręgu motywów literackich” - 23.05.2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 60.

Termin i miejsce etapu powiatowego konkursu fizycznego

________________________________________________________________

Informujemy, iż etap powiatowy VII Powiatowego Konkursu Fizycznego dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum odbędzie się 03.06.2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5 (budynek dawnego Gimnazjum Samorządowego nr 2).

Informacja dotycząca konkursu "Musimy Zatrzymać w Czasie"

__________________________________________________________________

Prosimy, aby dzieci zakwalifikowane tylko do grupy I (kl. III-IV szkół podstawowych) etapu powiatowego przyniosły zdjęcie seniora związane ze szkołą.

Aneks do regulaminu II Powiatowego Konkursu Literackiego "Musimy Zatrzymać w Czasie"

_________________________________________________________________________________________________

Zmianie ulega nazwa konkursu na: V POWIATOWY KONKURS LITERACKI "ZATRZYMAĆ W CZASIE".

Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

Przełożenie terminów konkursów

______________________________________

W związku z kontynuowaną akcją strajkową w szkołach informujemy o zmianie terminów następujących konkursów:

 
  • VII Powiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas VIII SP i III Gimnazjum - etap powiatowy z 25.04.2019 r. na inny termin (zostanie podany w okresie późniejszym),

  • XI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjum i kl. VIII SP - etap szkolny z 26.04.2019 r. na 08.05.2019 r.,

  • XI Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce im. Jolanty Ajlikow-Czarneckiej - etap szkolny z 26.04.2019 r. na 07.05.2019 r.

  • VI Powiatowa Olimpiada Biblijna - etap szkolny bez zmian, tj. 25.04.2019 r., lecz prosimy o przeprowadzenie konkursu najpóźniej do dnia sporządzenia protokołu, tj. 09.05.2019 r.

Przełożenie terminu etapu powiatowego konkursu matematycznego dla kl. III SP i IV-V SP

_______________________________________________________________________________________________

W związku z rozpoczętą akcją strajkową w szkołach od 08.04.2019 r. informujemy, iż etap powiatowy konkursu matematycznego dla kl. III SP i IV-V SP zaplanowany w dniu 11.04.2019 r. odbędzie się w innym terminie.

Informacja o wyznaczonym nowym terminie zostanie przekazana w okresie późniejszym.

Informacja o odpracowaniu dnia 02.05.2019 r. w dniu 27.04.2019 r.

__________________________________________________________________________

Zgodnie z zarządzeniem nr 24/2019 z dn. 12.04.2019 r. informujemy, iż dzień 02.05.2019 r. (czwartek) jest wolny od pracy. Odpracowanie nastąpi w dniu 27.04.2019 r. (sobota).

Skrócenie terminu przesyłania protokołów etapu szkolnego konkursów polonistycznych dla SP i gimnazjum

__________________________________________________________________________________________________________________

Został skrócony termin przesyłania protokołów etapu szkolnego z 30.04.2019 r. do 25.04.2019 r. XVIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Klas III Gimnazjum i VIII Klas Szkoły Podstawowej „W kręgu motywów literackich” oraz XIX Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych.

Zaktualizowane regulaminy znajdują się w zakładce >>KONKURSY<<

Wydłużony termin przesyłania prac na konkurs "Musimy Zatrzymać w Czasie"

__________________________________________________________________________________

Informujemy, iż został wydłużony termin przesyłania prac na konkurs "Musimy Zatrzymać w Czasie" dla wszystkich grup do 15.04.2019 r.

Zaktualizowany regulamin znajduje się w zakładce >>KONKURSY<<

Konkursy realizowane w 2019 roku

_______________________________________________________________________________________________

Materiały dotyczące realizowanych konkursów w 2019 roku znajduje się w zakładce >>KONKURSY<<

Informacjami na temat elektronicznego systemu rejestracji szkół w zawodach sportowych

_______________________________________________________________________________________________

Dyrektorzy szkół , nauczyciele wychowania fizycznego

Przypominam, że zgodnie z przekazanymi we wrześniu 2018 r. na spotkaniu zorganizowanym przez MOS, informacjami na temat elektronicznego systemu rejestracji szkół w zawodach sportowych (https://srs.szs.pl/) nie ma możliwości zarejestrowania szkoły na zawody po wyznaczonym przez system terminie rejestracji. Wszelkie próby dopisywania szkół po zakończonym terminie rejestracji są niezgodne z regulaminem Szkolnego Związku Sportowego.

Informuję dyrektorów, że zarejestrowanie szkoły w systemie SRS jest jedyną podstawą do delegowania nauczycieli i uczniów na zawody.

Zwracam się z prośbą o sprawdzenie czy wszystkie szkoły zostały zarejestrowane przez nauczycieli wychowania fizycznego na zawody sportowe zaplanowane do 30 czerwca 2019 roku.

Informuję, że wydałem dyspozycję dyrektorowi MOS bezwzględnego stosowania przepisów SZS.

Cezariusz Rudyk
Dyrektor PCEiKK

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2018/2019

_____________________________________________________________________

Materiały z konferencji pt. "Nowe perspektywy doradztwa zawodowego w Powiecie Bolesławieckim"

_______________________________________________________________________________________________________________

 Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno –  

 opiekuńczy

_________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów 11 została wskazana do pełnienia w powiecie bolesławieckim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego programu rządowego znajdują się w zakładce "Za życiem".

Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

___________________________________________________________________________________________________________________

Z dniem 1 września 2017 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, które obecnie znajduje się przy ul. Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej).

Regulamin konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu przesyła aktualny regulamin konkursu "Poznajemy Ojcowiznę".

Nowe formy szkoleniowe
 
1)  Ochrona danych osobowych - 7 czerwca 2016 r.
    2)  Projekt RPOWD 10.2.1.G Podniesienie kompetencji nauczycieli 
         Powiatu Bolesławieckiego
    3)  Projekt RPOWD 10.4.1 "Edukacja Kluczem do Kariery -
         kompleksowy program rozwoju uczniów pięciu szkół Powiatu
          Bolesławieckiego"
Uwaga! Zmiany w sposobie płatności. Więcej informacji na stronie placówki.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu powstało
1 września 2001 r. PCEiKK tworzy zespół placówek, w skład którego wchodzą:

przy ul. Ogrodowej 7:

przy ul. Tyrankiewiczów 11:

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem