PODN

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Zaproszenie na szkolenie z Panią Aleksandrą Sozańską-Kut 11.12.2019 r. godz. 14:30

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu zaprasza na szkolenie pn.: „Emisja głosu. Higiena pracy głosem” z Panią Aleksandrą Sozańską-Kut, które odbędzie się 11.12.2019 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Bursy Szkolnej w Bolesławcu przy ulicy Ogrodowej 7.

Cena szkolenia: szkolenie bezpłatne
Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

UWAGA! - szkolenie przeznaczone jest tylko dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych powiatu bolesławieckiego.

Karta zgłoszenia na szkolenie - PODANIE

 
Data publikacji: 02.12.2019 r.

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej - koniec funkcjonowania „starego„ Systemu Informacji Oświatowej (SIO1) – szkolenie dla dyrektorów placówek i szkół ponadpodstawowych Powiatu Bolesławieckiego

______________________________________________________________________________

Prowadzący: Małgorzata Jagiełło
Data szkolenia: 26.06.2019r. godz. 10:00 (5 godzin zegarowych)
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna (nr 412) Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1.
Szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek (po jednej osobie) - bezpłatne
Program szkolenia:

Program szkolenia
Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO z dniem 1 marca 2019r.
Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.
Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej.
Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji.
Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły - wypełnianie poszczególnych modułów:
Podmiot,
Dane zbiorcze,
Uczeń,
Nauczyciel.
Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego
Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:
współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL,
procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu,
weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 przez szkołę z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.
Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.
Strefa dla zalogowanych i narzędzia pomocy.
Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2, w świetle RODO.

„Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli” – szkolenie dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek Powiatu Bolesławieckiego

______________________________________________________________________________

Prowadzący: Stanisław Szelewa
Data szkolenia: 12.06.2019r. godz. 09:30 (4 godziny dydaktyczne)
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Bursy Szkolnej w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7
Szkolenie dla dwóch osób z każdej szkoły - bezpłatne
Adresaci szkolenia : dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Celem szkolenia jest zaproponowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących rozliczania godzin ponadwymiarowych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ram prawnych .

Szczegółowy program szkolenia:
Sposób ustalania uśrednionej liczby godzin zajęć w tygodniu nauczycieli, którzy realizują różną liczbę godzin zajęć w różnych okresach roku szkolnego., także zatrudnionych w niektórych okresach roku szkolnego.
Definicje dotyczące godziny ponadwymiarowej
Sposoby rozliczania godzin ponadwymiarowych w wypadku :
dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z Dniem Edukacji Narodowej, dniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu sprawowania, za zgodą pracodawcy opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych, uroczystości, zawodów,
dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu udziału w szkoleniu, konferencji, naradzie, na które skierował go pracodawca, dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu skierowania go przez pracodawcę do prac związanych z przeprowadzeniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli),
dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonywana w czasie wolnym od pracy,
godzin przypadając do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, zgodnie ze skierowaniem pracodawcy.
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
nieobecności z powodu wezwań administracyjnych,
zwolnień lekarskich.
tygodni, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia.

„Zmiany w prawie pracy nauczycieli w 2018 i 2019r.” – szkolenia dla pracowników administracyjnych i dyrektorów szkół i placówek Powiatu Bolesławieckiego

______________________________________________________________________________

Prowadzący: Wanda Derska-Koziński Biuro Consultingowe Kadry
data szkolenia: 11.06.2019r. godz. 09:00 (8 godzin dydaktycznych)
miejsce szkolenia: sala konferencyjna Bursy Szkolnej w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7
Proszę o delegowanie 2 osób z każdej placówki.

Program szkolenia:

Istotne zmiany w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych

Sposoby nawiązywania stosunku pracy

Kto może zajmować stanowisko nauczyciela?

Kogo i jak zatrudnić na stanowisku nauczyciela?

Jak zatrudnić nauczyciela stażystę?

Jak zatrudnić nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego?

Jak zatrudnić nauczyciela w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Jak i w jakich przypadkach zatrudnić na czas określony nauczyciela?

Jak zatrudnić nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji?

Jak zatrudnić osobę bez wymaganych kwalifikacji do nauczania przedmiotu?

Awans zawodowy nauczyciela

Jakie zmiany w przepisach prawa nastąpiły w zakresie awansu zawodowego nauczyciela?

Jaki wpływ mają kwalifikacje nauczyciela na jego awans zawodowy?

Jaki wpływ na sposób zawarcia stosunku pracy z nauczycielem ma jego stopień awansu zawodowego?

Ocena pracy nauczyciela

Jaki jest tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela?

kto podlega ocenie pracy

z czyjej inicjatywy dokonywana jest ocena pracy

organy dokonujące oceny pracy

termin dokonania oceny pracy

skala oceny pracy

procedura dokonywania oceny pracy

Jakie są kryteria oceny pracy nauczyciela?

Jaki jest tryb odwołania nauczyciela od oceny jego pracy?

Czas pracy nauczyciela

Ile wynosi czas pracy nauczyciela?

Ile dni wolnych od pracy przysługuje nauczycielowi?

Jakie obowiązki realizuje nauczyciel w ramach swojego czasu pracy?

W jaki sposób rozlicza się i rejestruje czas pracy nauczyciela?

Co przysługuje nauczycielowi za pracę w dniu wolnym od pracy, a co za pracę w święta?

Urlop wypoczynkowy

W jakim wymiarze i w jakim czasie, nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

W jakim wymiarze i na jakich zasadach udzielany jest urlop wypoczynkowy nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole „feryjnej”?

Kiedy nauczyciel nabywa prawo do pierwszego urlopu?

Kiedy nauczyciel nabywa prawo do kolejnego urlopu?

Jakie zadania może zlecić dyrektor nauczycielowi w czasie urlopu?

W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje nauczycielowi urlop uzupełniający?

W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole „feryjnej”?

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Który nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Jakie są cele urlopu zdrowotnego?

Kto i na jakiej podstawie orzeka, a kto udziela urlopu zdrowotnego?

Jakie prawa ma nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym?

W jakich okolicznościach może być cofnięty urlop zdrowotny?

Jakie są obowiązki nauczyciela kończącego urlop zdrowotny?

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

W jakim wymiarze i w jakim czasie udzielany jest urlop wychowawczy nauczycielowi?

Na jaki okres udzielany jest urlop wychowawczy nauczycielowi?

Jakie doszły uprawnienia nauczycielowi w okresie przysługującego mu prawa do urlopu wychowawczego?

W jakim terminie nauczyciel może wcześniej zrezygnować z urlopu wychowawczego?

Ile czasu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje nauczycielowi z tytułu wychowywania dziecka do lat 14?

Kwalifikacje

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, SGH w Warszawie. Kwalifikowany edukator (trener) kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego, zarządzania oświatą, administracji oświatowej, organizacji i zarządzania oświatą dla wojewódzkiej kadry oświatowej.

Doświadczenia zawodowe
Nauczyciel, w tym na stanowisku kierowniczym, w dużym zespole szkół ponadpodstawowych. Konsultant WOM. Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO, w tym przez 10 lat funkcja rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Od 1991 r. prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej, nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Wykładowca m.in. na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Autorka licznych artykułów i opinii m.in. z zakresu prawa oświatowego. Ekspert z listy MEN (2000-2011). Od 1999 r. właścicielka firmy konsultingowej świadczącej usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz pracowników oświaty oraz organów administracji samorządowej.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem