Informacje

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bolesławcu

Cele PODN

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bolesławcu działa w ramach Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

 

2. PODN realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) programuje i realizuje działania skierowane na udzielanie wszechstronnej pomocy wychowawcom, nauczycielom i kadrze kierowniczej szkół i placówek oświatowych dla wspierania rozwoju i podwyższania skuteczności ich pracy,

2) realizuje zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

 

3. Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli kieruje dyrektor, który jest
 jednocześnie dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr.

 

4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bolesławcu jest placówką nieferyjną, w której zgodnie z odrębnymi przepisami nie tworzy się Rady Pedagogicznej.

 

5. Właściwość miejscową PODN w zakresie doradztwa metodycznego stanowi obszar Powiatu Bolesławieckiego.

 

6. Działalność PODN w zakresie doskonalenia i kształcenia ustawicznego nauczycieli nie jest ograniczona właściwością miejscową.

Zadania PODN

1. Do obowiązkowych zadań publicznych PODN  należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

 

1.1 organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

 

1.2 organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

 

1.3 prowadzenia form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

 

1.4 udzielania konsultacji;

 

1.5 upowszechniania przykładów dobrej praktyki.

2. Do innych zadań PODN należy:

a) organizowanie kursów i szkoleń zgodnie z potrzebami.

b) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych nadających nauczycielom kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

c) opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi.

d) współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określeniu potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia.

e) upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami publicznego przekazu.

f) planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli, oraz wspieranie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

g) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami, w tym organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów na poziomie szkolnym, gminnym, rejonowym, powiatowym i wojewódzkim na podstawie umów podpisanych ze szkołami oraz delegacją Kuratora Oświaty w przypadku organizacji konkursów wojewódzkich

h) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami.

i) realizowanie zadań na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

j) organizowanie i realizacja szkoleń statutowych po cenach komercyjnych dla nauczycieli nie objętych porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się poprzez następujące formy:

1.    krótkie szkolenia wspomagające i podnoszące jakość pracy nauczycieli,

2.    kursy doskonalące i kwalifikacyjne prowadzone w ramach kształcenia ustawicznego nauczycieli,

3.    wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wynikające z planów rozwoju zawodowego nauczycieli szkół,

4.  doradztwo zawodowe organizowane przez nauczycieli doradców przedmiotowo-metodycznych, dla nauczycieli określonych specjalności na danym terenie, w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli,

5.  konferencje, seminaria i inne spotkania organizowane przez nauczycieli doradców, nauczycieli konsultantów lub innych ekspertów w systemie oświaty w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli i szkół.

Doradcy metodyczni

Doradcy medodyczni w PODN w Bolesławcu zostali powołani zgodnie zawartym porozumieniem z dnia 08.01.2020 r. pomiędzy Dolnośląskim Kuratorem Oświaty – panem Romanem Kowalczykiem, a dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bolesławcu wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu – panem Cezariuszem Rudykiem, i stosownie do § 25. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045).

 

Zadania doradcy metodycznego

 

Wspomaganie nauczycieli w następującym zakresie:

- rozwijania umiejętności metodycznych;

- planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

- opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;

- podejmowania działań innowacyjnych.

 

Nauczyciel – doradca metodyczny realizuje zadania przez:

- udzielanie indywidualnych konsultacji;

- prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

- organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045), którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

Na funkcję doradcy metodycznego PODN w Bolesławcu zostali powołani:

1) Maria Subik - wspomaganie nauczycieli matematyki w zakresie rozwijania umiejętności metodycznych, planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania, podejmowania działań innowacyjnych;
2) Aleksandra Sozańska-Kut - wspomaganie nauczycieli muzyki w zakresie rozwijania umiejętności metodycznych, planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania, podejmowania działań innowacyjnych;
3) Ewa Ołenicz-Bernacka - wspomaganie nauczycieli języka polskiego w zakresie rozwijania umiejętności metodycznych, planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania, podejmowania działań innowacyjnych.

 

Informacje dotyczące przeprowadzania konsultacji z doradcami metodycznymi znajdują się w zakładce PODN > Kontakt

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem